Search the Collection

Thomas Ashton (1716-1775), Clergyman

Sitter in 8 portraits

List Thumbnail

D558

Thomas Ashton

by James Macardell, after Thomas Gainsborough
mezzotint, mid 18th century
NPG D558

D559

Thomas Ashton

by James Macardell, after Thomas Gainsborough
mezzotint, mid 18th century
NPG D559

D554

Thomas Ashton

by James Macardell, after Sir Joshua Reynolds
mezzotint, (1756)
NPG D554

D555

Thomas Ashton

by James Macardell, after Sir Joshua Reynolds
mezzotint, (1756)
NPG D555

D556

Thomas Ashton

by Jonathan Spilsbury, after Sir Joshua Reynolds
mezzotint, 1770 (1756)
NPG D556

D557

Thomas Ashton

by Jonathan Spilsbury, after Sir Joshua Reynolds
mezzotint, 1770 (1756)
NPG D557

D7410

Thomas Ashton

by James Thomson (Thompson), after William Bradley
mezzotint and stipple engraving, published 1847
NPG D7410

D7411

Thomas Ashton

by James Thomson (Thompson), after William Bradley
mezzotint and stipple engraving, published 1847
NPG D7411