Dame Olga Nikolaevna Uvarov, by Bassano Ltd, 5 May 1976 - NPG x171692 - © National Portrait Gallery, London

© National Portrait Gallery, London

Dame Olga Nikolaevna Uvarov

by Bassano Ltd
half-plate film negative, 5 May 1976
Purchased, 2004
NPG x171692

Back to main page