Tony Benn, by Elliott & Fry, 1953 - NPG x86095 - © National Portrait Gallery, London

© National Portrait Gallery, London

Tony Benn

by Elliott & Fry
quarter-plate negative, 1953
Purchased, 1996
NPG x86095

Back to main page